DR DIPAK JYOTI MAHANTA
Assistant Professor

Qualification: M.A, PhD

Email: mdipakjyoti@gmail.com 

 1. M.A. 2008 D.U. Dibrugarh University
 2. Ph.D., 2015 Dibrugarh University
 1. Asomiya Bhasar Oitihaxik Adhyayan Prantaswar North-East Indian Network for Academic Discourse June, 2012 2231- 6760
  2. Shankardeva Adhyayan: Asomiya Bastavbadi Gadyar ek Bishes Dish
  Asam Sahitya Sabha Patrika Asam Sahitya Sabha December, 2009
  3. Asomiya Jiban Kriti Bishayak Grantha Asam Sahitya Sabha Patrika Asam Sahitya Sabha March, 2011
  4. Shankardeva Adhyayan Aru Bap Chandra Mahantar Niribili Sadhana
  Gariyashi Sahitya Prakash May, 2011 NA
  5. Asomiya Akhar Juntanim Sanskarar Prashesta : Ek Samikhya Asam Sahitya Sabha Patrika Asam Sahitya Sabha Sept.- Oct.- Nov. 2011
  6. Bezbaroar Sankardeva Adhyayan Gariyashi Sahitya Prakash March, 2012
  7. Asomar Artha xamajik Aru Jatiya Jibankendrik Asomiya xahitya Gariyashi Sahitya Prakash March, 2013
  8. Bishnu Rabhar Shristi Aru Drishit Shankardeva Gariyashi Sahita Prakash June, 2013 
  9. Anandaram Barua Basha-KalaSanskriti Sansthar Asomiya Sahityar Buranji : Eti Parjyalusana Asam Sahitya Sabha Patrika Asam Sahitya Sabha June, July, August, 2013 ISSN2277- 9515
  10. Ekabingsha Shatikar Asomiya Upanyas Bartapakhili Bishal Prakashan June, 2012 ISSN2249- 9865
  11. Byangar Saktisali Madhyam hisape Limerick Bartapakhili Bishal Prakashan May, 2018 ISSN2249- 9865
  12 Bhamarangar Geetkeiti Satsari, Vol. XV, IX Issue Sadin Prakasan May-June, 2020 2319- 8893
  13 Noipariya Jibonor Bastab Gatha Satsari, Vol. XV, IX Issue
  Sadin Prakasan August 2021 2319- 8893
  14 Sankarottor Jugar Aru ajan Aniruddhadeva Pragjyotika Asomiya Sahitya
  Sanmiloni, Guwahati February 2022 2347- 257X
  15 Asomiya Bhasar Jantrik Anubad Sambhabana Aru Pratyahban Prantik Prantik April, 1-15 Issue 2022 0971-5932